Statut 2012

Statut i sprawozdania

bip

Sprawdź naszą wiarygodność

 

Ostatnia aktualizacja informacji w dniu 11/07/2023 - 11:19:34
Redaktor:
Małgorzata Kierzkowska

Archiwum

2012
Sprawozdanie finansowe - rachunek wyników 2012
Sprawozdanie merytoryczne 2012
Sprawozdanie finansowe - bilans 2012
Sprawozdanie finansowe - informacje dodatkowe 2012
Sprawozdanie merytoryczne 2011

Informacje podstawowe

Dane:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
ze Złożoną Niepełnosprawnością
"Potrafię Więcej"

KRS: 0000241411
NIP 9721122040
REGON 300132442

Numer konta
PKO BP 76 1020 4027 0000 1402 0391 0585

Kontakt:

+48 883 394 873
+48 606 418 881
+48 606 697 116

biuro@wsparcie.org.pl
stowarzyszenie@wsparcie.org.pl

Redaktor strony BIP:
Małgorzata Kierzkowska

Adres:

ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań

wjazd bramą nr 3 na teren Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

Zarząd stowarzyszenia

Aleksandra Pilimon – prezes

Ewa Kurczak-Wawrowska - wiceprezes

Aldona Gryczka-Beszterda - członek

Katarzyna Glema - członek

Dorota Iwanowska- członek

Małgorzata Kierzkowska - członek zarządu - skarbnik

Statut

Statut stowarzyszenia
Pobierz

Zapytania ofertowe

01/03/2021
Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania.

W związku z prowadzeniem projektu "Potrafię Więcej IV" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy, która realizowana będzie  w okresie 1.04.2021-31.03.2024 r. zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi sprzątania siedziby Stowarzyszenia na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej". O szczegóły zlecenia można zapytać dzwoniąc na numer telefonu: +48 606 418 881. Oferty proszę składać osobiście w siedzibie organizacji, drogą pocztową lub mailem na adres biuro@wsparcie.org.pl do dnia 30.03.2021 r. 

29/10/2019
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 z dnia 29.10.2019 r. 
dotyczy
zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu „Potrafię Więcej III” realizowanego w okresie 01.04.2018 - 31.03.2021 r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy  nr ZZO/000219/15/D z dnia 18.12.2017 r. zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”
ul. Rubież 46E, 61-608 Poznań
NIP 9721122040
KRS 0000241411

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie opinii, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z wnioskiem i zgodnie z umową, oraz wydanie opinii w tym zakresie. 
Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych jest równa bądź przekracza 700.000 zł, w ostatnim miesiącu realizacji projektu lub jego etapu . W przypadku realizacji projektu „Potrafię Więcej III”   termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego przypada na marzec 2020 r. 
Czas realizacji projektu wieloletniego „Potrafię Więcej III”; I/  01.04.2018-31.03.2019, II/ 01.04.2019-31.03.2020, III/ 01.04.2020-31.03.2021

III. Zakres audytu:
Audyt projektu musi być wykonany w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. "Wytyczne dotyczące audytu zewnętrzego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych", zamieszczonym również na stronie internetowej www.pfron.org.pl - https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątka firmową.
 2. Posiadać datę sporządzenia.
 3. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres email.
 4. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 5. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON.
 6. Zawierać cenę brutto za usługę (cena powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi).
 7. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania.
 8. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
   

V.  Termin przeprowadzenia audytu:  do dnia 20.03.2020 r.

VI.  Kryterium wyboru ofert: cena brutto

VII. Termin składania ofert:  

Oferty na przeprowadzenie audytu powinna zostać przesłana do dnia 15 grudnia 2019 roku:

 • na adres mailowy: biuro@wsparcie.org.pl,
 • i/lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Potrafię Więcej”, ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań, 
 • i/lub osobiście na adres j.w.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu.
 2. O wyniku konkursu ofert zostanie poinformowany wyłącznie wybrany podmiot do dnia 15 stycznia 2020 roku.
 3. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.wsparcie.org.pl 
 4. Osoba do kontaktu – koordynator projektu: Małgorzata Kierzkowska - tel.: 734 451 526, adres e’mail: malgorzata@wsparcie.org.pl lub biuro@wsparcie.org.pl
   

 

 

 

21/03/2018
Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania.

W związku z prowadzeniem projektu "Potrafię Więcej III" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy, która realizowana będzie  w okresie 1.04.2018-31.03.2021 r. zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi sprzątania siedziby Stowarzyszenia na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej". O szczegóły zlecenia można zapytać dzwoniąc na numer telefonu: +48 606 418 881. Oferty proszę składać osobiście w siedzibie organizacji, drogą pocztową lub mailem na adres biuro@wsparcie.org.pl do dnia 30.03.2018 r. 

15/03/2018
Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową.

W związku z realizacją projektu "Potrafię Więcej III" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy ZZZO/000219/15/D, który będzie realizowany w okresie 1.04.2018-31.03.2021 r. zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi transportowej - dowozy/odwozy beneficjentów ww. projektu wraz z opiekunami na zajęcia terapeutyczne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej" przy ul.Rubież 46E . O szczegóły zlecenia można zapytać dzwoniąc na numer telefonu: +48 606 418 881. Oferty proszę składać do dnia 01.04.2018 r.

Instrukcja korzystania z serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej" jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, którego celem jest powszechne udostępnianie informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Pobierz

Czy wiesz, że każdy może pomóc?

Sprawdź proste możliwości wsparcia!

22.05.2024

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek), o godzinie 1800, w budynku przy ul. Rubież 46 E w Poznaniu (II piętro), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Potrafię Więcej”. W ramach porządku spotkania Zarząd przedstawi sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności...

więcej
13.05.2024

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, od 1.04.2024 r. do 31.03.2027 r. realizujemy wieloletni projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - POTRAFIĘ WIĘCEJ V, w ramach umowy UM/PW9/2024/2/O_WIELKOPOLSKI/4547. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje I...

więcej