Statut 2010

Statut i sprawozdania

bip

Sprawdź naszą wiarygodność

 

Ostatnia aktualizacja informacji w dniu 12/10/2022 - 11:00:53
Redaktor:
Małgorzata Kierzkowska

Archiwum

2010
Sprawozdanie merytoryczne 2010
Sprawozdanie finansowe - bilans 2010
Sprawozdanie finansowe - informacje dodatkowe 2010

Informacje podstawowe

Dane:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
ze Złożoną Niepełnosprawnością
"Potrafię Więcej"

KRS: 0000241411
NIP 9721122040
REGON 300132442

Numer konta
PKO BP 76 1020 4027 0000 1402 0391 0585

Kontakt:

+48 883 394 873
+48 606 418 881
+48 606 697 116

biuro@wsparcie.org.pl
stowarzyszenie@wsparcie.org.pl

Redaktor strony BIP:
Małgorzata Kierzkowska

Adres:

ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań

wjazd bramą nr 3 na teren Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

Zarząd stowarzyszenia

Aleksandra Pilimon – prezes

Ewa Kurczak-Wawrowska - wiceprezes

Aldona Gryczka-Beszterda - członek

Katarzyna Glema - członek

Dorota Iwanowska- członek

Małgorzata Kierzkowska - członek zarządu - skarbnik

Statut

Statut stowarzyszenia
Pobierz

Zapytania ofertowe

29/11/2022
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 z dnia 29.11.2022 r. 
dotyczy
zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu „Potrafię Więcej IV” realizowanego w okresie 01.04.2021- 31.03.2024 r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy  nr ZZO/000305/15/D z dnia 20.04.2020 r. zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”
ul. Rubież 46E, 61-608 Poznań
NIP 9721122040
KRS 0000241411

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie opinii, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z wnioskiem i zgodnie z umową, oraz wydanie opinii w tym zakresie. 
Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych jest równa bądź przekracza 700.000 zł, w ostatnim miesiącu realizacji projektu lub jego etapu . W przypadku realizacji projektu „Potrafię Więcej IV”   termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego przypada na marzec 2022 r. 
Czas realizacji projektu wieloletniego „Potrafię Więcej IV”; I/  01.04.2021-31.03.2022, II/ 01.04.2022-31.03.2023, III/ 01.04.2023-31.03.2024

III. Zakres audytu:
Audyt projektu musi być wykonany w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. "Wytyczne dotyczące audytu zewnętrzego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych"zamieszczonym również na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-105586/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątka firmową.
 2. Posiadać datę sporządzenia.
 3. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres email.
 4. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 5. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON.
 6. Zawierać cenę brutto za usługę (cena powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi).
 7. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania.
 8. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
   

V.  Termin przeprowadzenia audytu:  do dnia 28.02.2022 r.

VI.  Kryterium wyboru ofert: cena brutto

VII. Termin składania ofert:  

Oferty na przeprowadzenie audytu powinna zostać przesłana do dnia 16 grudnia 2022 roku:

 • na adres mailowy: biuro@wsparcie.org.pl,
 • i/lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Potrafię Więcej”, ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań, 
 • i/lub osobiście na adres j.w.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu.
 2. O wyniku konkursu ofert zostanie poinformowany wyłącznie wybrany podmiot do dnia 15 stycznia 2022 roku.
 3. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.wsparcie.org.pl 
 4. Osoba do kontaktu – koordynator projektu: Małgorzata Kierzkowska - tel.: 734 451 526, adres e’mail: malgorzata@wsparcie.org.pl lub biuro@wsparcie.org.pl
   

 

29/10/2019
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 z dnia 29.10.2019 r. 
dotyczy
zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu „Potrafię Więcej III” realizowanego w okresie 01.04.2018 - 31.03.2021 r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy  nr ZZO/000219/15/D z dnia 18.12.2017 r. zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”
ul. Rubież 46E, 61-608 Poznań
NIP 9721122040
KRS 0000241411

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie opinii, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z wnioskiem i zgodnie z umową, oraz wydanie opinii w tym zakresie. 
Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych jest równa bądź przekracza 700.000 zł, w ostatnim miesiącu realizacji projektu lub jego etapu . W przypadku realizacji projektu „Potrafię Więcej III”   termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego przypada na marzec 2020 r. 
Czas realizacji projektu wieloletniego „Potrafię Więcej III”; I/  01.04.2018-31.03.2019, II/ 01.04.2019-31.03.2020, III/ 01.04.2020-31.03.2021

III. Zakres audytu:
Audyt projektu musi być wykonany w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. "Wytyczne dotyczące audytu zewnętrzego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych", zamieszczonym również na stronie internetowej www.pfron.org.pl - https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątka firmową.
 2. Posiadać datę sporządzenia.
 3. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres email.
 4. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 5. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON.
 6. Zawierać cenę brutto za usługę (cena powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi).
 7. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania.
 8. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
   

V.  Termin przeprowadzenia audytu:  do dnia 20.03.2020 r.

VI.  Kryterium wyboru ofert: cena brutto

VII. Termin składania ofert:  

Oferty na przeprowadzenie audytu powinna zostać przesłana do dnia 15 grudnia 2019 roku:

 • na adres mailowy: biuro@wsparcie.org.pl,
 • i/lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Potrafię Więcej”, ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań, 
 • i/lub osobiście na adres j.w.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu.
 2. O wyniku konkursu ofert zostanie poinformowany wyłącznie wybrany podmiot do dnia 15 stycznia 2020 roku.
 3. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.wsparcie.org.pl 
 4. Osoba do kontaktu – koordynator projektu: Małgorzata Kierzkowska - tel.: 734 451 526, adres e’mail: malgorzata@wsparcie.org.pl lub biuro@wsparcie.org.pl
   

 

 

 

21/03/2018
Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania.

W związku z prowadzeniem projektu "Potrafię Więcej III" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy, która realizowana będzie  w okresie 1.04.2018-31.03.2021 r. zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi sprzątania siedziby Stowarzyszenia na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej". O szczegóły zlecenia można zapytać dzwoniąc na numer telefonu: +48 606 418 881. Oferty proszę składać osobiście w siedzibie organizacji, drogą pocztową lub mailem na adres biuro@wsparcie.org.pl do dnia 30.03.2018 r. 

15/03/2018
Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową.

W związku z realizacją projektu "Potrafię Więcej III" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy ZZZO/000219/15/D, który będzie realizowany w okresie 1.04.2018-31.03.2021 r. zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi transportowej - dowozy/odwozy beneficjentów ww. projektu wraz z opiekunami na zajęcia terapeutyczne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej" przy ul.Rubież 46E . O szczegóły zlecenia można zapytać dzwoniąc na numer telefonu: +48 606 418 881. Oferty proszę składać do dnia 01.04.2018 r.

Instrukcja korzystania z serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej" jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, którego celem jest powszechne udostępnianie informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Pobierz

Czy wiesz, że każdy może pomóc?

Sprawdź proste możliwości wsparcia!

28.02.2023

Wszystkie stowarzyszeniowe mamy, przeczytajcie uważnie nasz komunikat!!! W piątek 17 marca o godz. 18-tej spotykamy się w Restauracji Oaza w Strzeszynku, by radośnie spędzić czas w gronie dobrych - starych i nowych - przyjaciół . Drogie Panie rezerwujcie sobie ten wieczór na smaczną kolację, kameralny recital muzyczny, na uśmiech, na rozmowy z dawno niewidzianymi lub...

więcej
15.02.2023

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przekazali na rzecz naszej organizacji swój 1% podatku za rok 2021. Dzięki Państwa wpłatom, a także współfinansowaniu naszych działań z dotacji PFRON, dodatkowym darowiznom od firm i osób fizycznych, mogliśmy kontynuować nasze dotychczasowe zadania. W załączonej broszurze, w skrócie opisaliśmy jak w 2022 roku wykorzystaliśmy...

więcej